Na spodní části této stránky jsou ke stažení všechny potřebné formuláře.

 

Návrh je nutno podat pomocí formuláře, který můžete zaslat vyplněný s přílohami na email: moje.osmicka@praha8.cz (naskenovaný) nebo podat do podatelny ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň.

 

Obecné

 1. Z rozpočtu MČ Praha 8 bude pro realizaci vítězných návrhů v roce 2018 vyčleněna částka 10 mil. Kč.
 2. Návrhy ve formě malých projektů mohou být podány v rozmezí 100 tis. Kč až 500 tis. Kč, velké projekty v rozmezí 500 001 Kč až 1 mil. Kč.
 3.  Návrhy určené k realizaci v rámci participativního rozpočtu musí mít lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství, být veřejně prospěšné a mít investiční charakter. Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce, aktivity, projektová dokumentace apod.

 

Podávání návrhů občany

 

Podávání návrhů se řídí následujícími pravidly:

 1.  návrh může podat každý občan MČ, který dovršil 15let. Navrhovatelem může být osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 8 nebo právnická osoba se sídlem v Praze 8,
 2.  návrh musí podpořit písemně na formuláři minimálně 15 občanů MČ starších15 let,
 3.  každý občan může podat i podpořit více než jeden návrh. 

 

1. Návrh se podává na předepsaném formuláři. K formuláři s návrhem je nutno přiložit:

a) podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 15 dalších obyvatel ve věku starších 15 let,

b) ilustrační fotografie/obrázek určený k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva,

c) mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat.

 

2. Návrh musí respektovat následující pravidla:

a) návrh musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo svěřených MČ,

b) realizace návrhu musí být v kompetenci MČ,

c) odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené pro projekt,

d) návrh se týká pouze investičních projektů.

 

3. Formuláře pro podávání vašich návrhů jsou dostupné ke stažení níže na této stránce, dále v informační kanceláři na úřadu (U Meteoru 10, Praha 8 - Libeň), v Městské knihovně Krakov, Kobylisy a Ládví a v DDM Karlínské Spektrum a DDM Spirála. 

4. Termín přijímání návrhů bude zveřejněn prostřednictvím informačních prostředků, které má MČ k dispozici.

5. Formulář s návrhem se podává následujícím způsobem:

a) papírovou formou na adresu: ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 00 Praha 8 - Libeň, Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

b) elektronicky: naskenované zaslat na email: mojeosmicka@praha8.cz

6. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/

7. Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 8 provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 občanů MČ starších 15 let, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být návrh realizován.

 

 

Veřejné hlasování o návrzích

 

1. Termín hlasování o návrzích bude vyhlášen nejpozději do 30 dnů od oficiálního zveřejnění návrhů.

2. Přesná podoba hlasovacího lístku bude v dostatečném předstihu před hlasováním zveřejněna.

3. Pravidla pro hlasování:

 • hlasování se zúčastní občané MČ, kteří v den hlasování dosáhli věku nejméně 15 let,
 • hlasování je tajné,
 • hlasovat bude možné jak elektronicky, tak prostřednictvím hlasovacích lístků v tištěné podobě.

4. Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy, a to tak, že bude možno udělit dva hlasy kladné a jeden záporný.

5. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas.

6. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem:

 • platné budou ty hlasy, které budou v souladu s těmito zásadami,
 • sečtou se, příp. odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy,
 • na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, přičemž v případě stejného počtu hlasů jsou rozhodující částky.

7. Výstupem hlasování budou výsledky hlasování, které obsahují:

 • počet platných hlasů,
 • počet hlasů, které získaly jednotlivé návrhy.

8. Realizován bude vždy návrh, který získal nejvyšší počet hlasů a dále v pořadí podle počtu získaných hlasů každý další návrh za podmínky, že součet rozpočtů vítězného návrhu a v pořadí dalšího návrhu nepřekročí finanční prostředky vyčleněné v rámci PPR. Pokud dva či více dalších návrhů získají stejný počet hlasů, realizuje se návrh s vyšším rozpočtem; to neplatí, jestliže by v realizaci tohoto návrhu došlo k překročení vyčleněných finančních prostředků. V tomto případě bude realizován ten z návrhů, jehož rozpočet spolu s rozpočty ostatních realizovaných návrhů nepřekročí vyčleněné finanční prostředky v rámci PPR (příklad: návrh na 1. místě spotřebuje 30 % alokace, návrh na 2. místě 40 % alokace, návrh na 3. místě by spotřeboval 40 % alokace, návrh na 4. místě 30 % alokace. V daném období tedy bude podpořen návrh na 1., 2., a 4. místě, návrh na 3. místě bude zařazen v následujícím období).

9. Rada MČ schválí seznam vítězných návrhů k realizaci. Seznam bude následně zveřejněn prostřednictvím jednotlivých aktivit komunikační strategie.

8. V případě chybějících formálních náležitostí bude do 7 pracovních dnů od odevzdání návrhu předkladatel vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e mailu.

9. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 7 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.